Klachtenregeling

Hoewel ik mij tot het uiterste zal inspannen mijn taken als bewindvoerder naar uw tevredenheid uit te voeren kan niet worden uitgesloten dat hierin een verschil van mening ontstaat. Indien wij er in een dergelijk geval niet in slagen hier in onderling overleg uit te komen bestaat voor u de mogelijkheid een klacht in te dienen.

De klacht kunt u voorzien van datum en een duidelijke omschrijving van de klacht ondertekend toezenden per post naar het adres zoals vermeld op de beschikking onderbewindstelling of ingescand per e-mail.

Uw klacht zal binnen 6 weken worden afgehandeld. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard zal ik hieromtrent schriftelijk een toelichting verstrekken. Indien uw klacht gegrond wordt verklaard zal ik u schriftelijk mededelen of, en zo ja, welke gevolgen ik hieraan voor de procedure verbind.

Bij behandeling naar ontevredenheid staat het u vrij zich te wenden tot de rechtbank welke belast is met het toezicht op mijn werkzaamheden.